Categoriearchief: Boeken

Boeken waarin de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel zijn beschreven. Ook worden hier de boeken, gedichtbundels genoemd van schrijvers die uit het dorpengemeenschap komen.

Boek 30 jaar Skarsterlan

30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014

Boek 30 jaar Skarsterlan
Samengesteld door Freark Marten Ringnalda, Bert Kuiper en Jan Lammertsen.

Het boek “30 jaar Skarsterlân 1984 – 2014” werd als afscheidscadeau gegeven aan elk gezin/inwoner van de gemeente Skarsterlân, voordat de gemeente werd gefuseerd met de gemeente Gaasterlân/Sleat en de gemeente Lemmer tot de gemeente De Friese Meren.

Als we op 31 december 2013 met oliebollen en drankjes met enige weemoed afscheid nemen van het oude jaar, nemen we bovendien afscheid van de gemeente Skarsterlân. Ook met enige weemoed. De gemeente en de naam verdwijnen. In de afgelopen dertig jaar is de naam Skarsterlân  ons zeer vertrouwd geworden. Dat is die dynamische gemeente waar het bruist van activiteiten! Dat wordt verleden tijd. In 2014 is dat geschiedenis geworden….

Skarsterlân is voorbij…. voorgoed voorbij!

Boek Haskerlan

Haskerlân

Boek Haskerlan
In tal bydragen ta de skiednis

Friestalig boek over de geschiedenis van Haskerlân.

Haskerlân is ien fan de gemeenten dy’t by de gemeentlike weryndieling fan 1983 fan de kaart rekke is. Sûnt dy tiid foarmet it grûngebiet fan it ek al eardere Doanjewerstal en in part fan de âlde gemeente Utingeradiel, de nije gemeente Skarsterlân.

De gritenij Haskerlân of Haskerfiifgea ûntstie y de 15de ieu as in gearwurkingsferbân tusken de fiif tsjerkedoarpen Aldehaske, Haskerhoarne, Nijehaske, Westermar en Sniksweach. Justjes letter waarden ek De Jouwer en Haskerdiken as doarpen meirekkene. Yn 1934, doe’t de gemeente Hearrenfean ta stân kaam, waard Haskerlân útwreide mei it westlik part fan Skoatterlân: Rotsterhaule, St. Jansgea, Reahel, Rotstergaast en Dolsterhuzen.

Boek: Doe't de baarch noch yn 'e beam hong

Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Boek: Doe't de baarch noch yn 'e beam hong
Boek: Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong

Dit boek beschrijft de geschiedenis van Oudehaske, aan de hand van de notulen van het Dorpsbelang, enkele archieven van de gemeente, waterschap Boarnferd en de Jouster Courant, Museum van Haren te Heerenveen, Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Leeuwarden, de Fryske Akademy, aangevuld met informatie van inwoners van Oudehaske e.o.

Het boek Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong is geschreven door Sietse Krikke.

Dorpsvisie

In de periode tussen 27 oktober en 15 november 2008 werden in keukentafelgesprekken tussen de inwoners, ondernemers, scholen en vertegenwoordigers van de verenigingen gehouden. Tijdens deze keukentafelgesprekken (in totaal 10 gesprekken) werden aan de hand van ingevulde vragenlijsten de verschillende thema’s besproken. De uitwerkingen van deze gesprekken dienen als basis voor de uiteindelijke Dorpsvisie Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

Inleiding Dorpsvisie Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel

Tijdens de ledenvergadering van het Dorpengemeenschap Sintjohannesga e.o. (DGS) van 28 maart 2008 werd besloten dat er een dorpsvisie ontwikkeld moest worden. Hiervoor werd door het DGS de commissie dorpsvisie ingesteld, waarin de verschillende (belangen(-verenigingen) vertegenwoordigd zijn.

Na een brainstormsessie (2 september 2008) werd het doel van de commissie door het DGS uitgelegd: samen een visie in een document vastleggen, waarin iedereen zich kan vinden en hiermee richting de gemeente kan communiceren. De commissie werd samengesteld uit:

 • namens DGS: Janke van der Wal en Bertus van Zwol
 • namens de gemeente: Albert Bos
 • namens Stichting Doarpswurk: Ide-Louw van der Zwaag, Rinny Hulzebos, Bonne Hylkema, Herman van Zwol en Anne Liewes

De thema’s die in de Dorpsvisie worden meegenomen zijn:

 1. Wonen
 2. Onderwijs
 3. Verkeer
 4. Bereikbaarheid
 5. Bedrijvigheid
 6. Recreatie
 7. Welzijn
 8. Jeugd en Ouderen
 9. Dorpengemeenschap

De Dorpsvisie Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel 2009 werd op 15 januari 2009 gepresenteerd tijdens de jaarvergadering van het dorpengemeenschap op 15 januari 2009.

Actiepunten

Aan de hand van de thema’s worden de verschillende actiepunten, welke in de dorpsvisie zijn opgenomen, behandeld.

Thema: Wonen

 1. Toekomstig nieuwbouwproject zou moeten bestaan uit betaalbare koop- en huurwoningen met gevarieerde nieuwbouw.
 2. Extra aandacht voor parkeerruimte bij toekomstig nieuwbouw.
 3. Toekomstige nieuwbouwprojecten moeten worden voorzien zijn van meer groen en minder water.
 4. Voor ouderen voldoende voorzieningen in de dorpen, geconcentreerd in een multifunctioneel centrum.
 5. Aanleg fietspaden langs de Molenstelle en vanaf camping pavilioen Heida over de polderdijk via Vierhuis langs de Broeresloot naar het fietspontje.

Thema: Onderwijs

 1. Brede school omzetten naar breed dorp, waarbij men faciliteiten creëert voor opvang van peuter tot en met pubers.
 2. Om eventuele problemen als “hangen”, drugsgebruik en vandalisme het hoofd te bieden, zullen onze dorpen meer activiteiten en faciliteiten aan moeten bieden.
 3. Bouw multifunctioneel centrum.

Thema: Verkeer

 1. Snelheid beperkende maatregelen voor de Streek, maar geen verkeersremmende drempels en obstakels.
 2. Aanleg zebrapaden bij de gymzaal en tegenover het café.
 3. Eenrichtingsverkeer bij de Schakel.
 4. Bij de Trieme is het belang dat het bruggetje en de kruising worden vergroot.
 5. Langs de Molenstelle een fietspad met verlichting.
 6. Mogelijkheid tot creëeren van een éénrichingstraject voor vrachtverkeer.

Thema: Bereikbaarheid

 1. Er moeten meer trottoirs aangelegd worden binnen de bebouwde kom.
 2. Meer intensievere snelheidscontroles.
 3. Onderzoek naar de mogelijkheid om een buslijn naar Joure op te richten.
 4. Veilige en vlotte doorstroming creëeren voor bedrijven en bewoners.

Thema: Bedrijvigheid

 1. Detailhandel behouden.
 2. Een goede spreiding van kleinere bedrijven.
 3. Een bedrijfje of loods aan huis moet kunnen, mits de activiteiten niet conflicteren met de omgeving.
 4. Kleinschalig bedrijventerrein aan de rand van het dorp, mits het wordt ingepast in de omgeving.

Thema: Recreatie

 1. Een fietspad langs de oevers vanaf de Skarsterrijn tot aan de veerpont in de Tjonger.
 2. Haventje Vierhuis moet behouden en onderhouden worden, grootschalige aanpassing en uitbreiding is hier geen optie en niet gewenst.
 3. Fietspad langs het Nannewiid, indien er geen schadelijke gevolgen zijn voor de natuur.
 4. Uitbreiding van recreatiemogelijkheden bij bestaande bedrijven/locaties.
 5. Uitbreiding recreatiemogelijkheden bij het Tjeukemeer.
 6. Wandelpaden in het Easterskar kunnen verbeterd en uitgebreid worden.
 7. Uitbreiding ruiterpaden.

Thema: Welzijn

 1. Bouw van Multifunctioneel centrum.
 2. Gebruik van faciliteiten moeten vooral betaalbaar blijven voor de kleinere verenigingen.
 3. De ijsbaan breder inzetten, bijvoorbeeld door middel van een skeelerbaan.
 4. Doarpsfinne beter benutten, door naschoolse activiteiten en toernooien te houden.

Thema: Jeugd en Ouderen

 1. Meer activiteiten voor kinderen van 6 t/m 11 jaar.
 2. Ouderen meer betrekken bij activiteiten voor alle leeftijden.
 3. Aanleg van een skate-/skeelerbaan als ontmoetingsplek nabij Yn’e Doarpsfinne.
 4. Een duidelijke scheiding in leeftijdsgroepen bij SJORS maken met vaste bezoektijden en duidelijke activiteiten gericht op die leeftijdsgroep.

Thema: Dorpengemeenschap

 1. Multifunctioneel centrum haalbaarheidsonderzoek.
 2. Verbeteren informatie voorzieningen.
 3. Opstarten van een website.
Boek: Om niet te vergeten... de Oorlog 1940 - 1945.

Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

Boek: Om niet te vergeten... de Oorlog 1940 - 1945.
Boek: Om niet te vergeten… de Oorlog 1940 – 1945

Feiten, verhalen, gebeurtenissen en foto’s van de Tweede Wereldoorlog in Skarsterlân. De Stichting Ut Eigen Gea heeft verhalen en foto’s samengebracht in een 204 pagina’s dik en gebonden boek in een zwart-wit uitvoering.

De geschiedenisverhalen in dit boek zijn meer dan zestig jaar geleden gebeurd. Ze spelen zich af in de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot 1945. Die tijd lijkt ver achter ons te liggen. Vooral voor hen die toen nog geboren moesten worden. Voor veel jongeren ligt die oorlog bijna net zo ver weg als de Tachtigjarige oorlog. Alles uit het verleden is vroeger. Maar voor hen, die de Duitse bezetting bewust meegemaakt hebben, is die tijd soms nog dagelijkse realiteit.

Soms lopen we achteloos aan het rijtje namen aan de zijmuur van de Jouster toren voorbij; of fietsen we over de Richard Jungweg zonder te weten wie hij was. Zo zijn er in onze gemeente verschillende straatnamen genoemd naar belangrijke figuren uit het verzet of naar mensen die zonder pardon werden doodgeschoten door de bezetter.

In het Haulsterbos staat ergens een herinneringsbord van de droppings, die daar plaats vonden, hoe ging dat precies? Wat weten we nog van het drama op het Tjeukemeer of van Doniaga? Wie waren eigenlijk Sjoerd Wiersma, Peter Tazelaar, Ynze Dikkerboom, Jetze Veldstra, Theo Dobbe en Walter Horak? Zij en vele anderen komen in dit boek voor. Wel eens gehoord van het bootje “De Pallieter” in het Nannewiid of van “Het Slotsje”? En dan de hevige strijd in april 1945, die plaats vond in Scharsterbrug. Onvoorstelbaar wat daar gebeurde. De bevrijding konden ze in die plaats toen niet vieren.

Het is goed voor iedereen om al deze verhalen te lezen en in gedachten te beleven. We mogen niet vergeten wat er toen allemaal aan de hand was. Gelukkig zijn er in die tijd ook dingen gebeurd, waar we trots op kunnen zijn. De onderlinge solidariteit was soms groot. Men hielp elkaar met voedsel, met bonnen en met onderdak waar nodig; men waarschuwde elkaar bij gevaar als dat kon. Behalve tekst staan er in dit boek talloze foto’s. Die illustraties voegen een waardevolle informatie toe aan de verhalen.

“Om niet te vergeten…de Oorlog 1940 – 1945” is een zeer waardevol boek, dat iedere inwoner of oud-inwoner van Skarsterlân in de boekenkast moet hebben. Ook op scholen is dit boek een nuttige bron bij de lessen geschiedenis. Wie geen weet heeft van het verleden, loopt kans de fouten van toen te herhalen.

Boek 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Boek 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.
Boek 75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.

Ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van het Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga in 1997 heeft de werkgroep “Historie Sint Johannesga e.o.” het boek “75 Jaar Christelijk Onderwijs in Sintjohannesga e.o.” samengesteld.

Het boek is voor velen van u een boek vol herinneringen aan de tijd, dat u als kind op de Christelijke school zat in Sintjohannesga.

De schrijvers hebben bij het samenstellen van het boek de geschiedenis door middel van feiten, maar ook door sfeertekening en vele foto’s willen beschrijven. Geschiedenis heeft te maken met vroeger, maar ook met nu en de toekomst. Het is belangrijk dat wij weten van de geschiedenis, van de achtergronden om de dingen van nu te kunnen begrijpen en in toekomstig handelen voort te bouwen op het verleden.

Zo heeft de geschiedenis van de Christelijke school in Sintjohannesga zijn eigen verhaal. In dat verhaal ontmoeten we mensen, die samen dat stukje geschiedenis vorm hebben gegeven. Een verhaal met ernstige maar ook met vrolijke en ludieke momenten.

Dit boek behandelt ook de vrolijke verhalen, de schoolreisjes en de herinneringen aan de oude school, over de meester en de juf. Wie weet nu nog wat een “ja-knikkertje” is, wat hadden de klompenbriefjes te betekenen en waarvoor was nu toch een lammerencommissie?

Het boek is geschreven door Albertus de Jong, Alle Mulder, Tjitze van der Wal en Jan Waslander, allen lid van de Stichting Werkgroep Historie Sintjohannesga.

Dit boek is niet meer te koop bij Stichting Werkgroep Historie Sint Johannesga!